Nederlands

Voor al onze SpelSlot activiteiten hanteren wij de volgende huisregels. Wij vragen onze leden om deze huisregels te volgen en we kunnen ze vragen te vetrekken zodra ze deze hebben overtreden.

Voorwoord: Wees aardig voor elkaar en respecteer elkaar ♥️.

Deze informele huisregel zou al grotendeels alle andere regels moeten dekken. Met deze regel in gedachten hoef je je nergens zorgen over te maken, want alle andere regels zijn hierop gebaseerd. (Deze regel is informeel en niet afgedwongen)

 1. Luister naar instructies van de organisatie.

  Instructies van organiserende leden moeten worden gerespecteerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn verzoeken om stiller te zijn, met bepaalde acties te stoppen of verzoek om bij een bepaalde activiteit te vertrekken.

 2. Geen discriminatie.

  Offline en online discriminatie, tijdens een activiteit of via social media, wordt niet getolereerd! Of het nu gaat om leeftijd, handicap, afkomst, kleding, identiteit, seksuele geaardheid, enz.

 3. Niemand kan iemand ertoe aanzetten om tegen zijn wil in te handelen.

  Geen enkel onderdeel van een activiteit is ooit verplicht. Dus leden dwingen elkaar niet om bepaalde acties tegen hun wil uit te voeren. Dit geldt niet voor officiële instructies.

 4. Niemand mag publiekelijk een persoon, groep of organisatie uitschelden met het expliciete doel om haat te verspreiden binnen de gemeenschap.

  Openlijk een sterke afkeer van iets of iemand uiten is altijd toegestaan.

 5. Geen alcohol

  Spelslot is een alcoholvrije club, dus we vragen leden om geen alcohol mee te nemen naar activiteiten. Als je alcohol naar een activiteit meeneemt, vragen we je om deze tijdens de activiteit in je tas te houden en niet te consumeren of uit te delen.

 6. Wij volgen (uiteraard) de wet.

  Buiten deze regels houden wij ons aan de wet. Dit betekent dat illegale middelen, seksuele intimidatie, geweld, intimidatie etc. in de club natuurlijk allemaal niet zijn toegestaan. Potentieel het overtreden van de wet ZAL ALTIJD LEIDEN TOT HET INFORMEREN VAN DE POLITIE. (Het is echter mogelijk dat we niet in staat zijn om op te treden tegen enige vorm van niet-vervolgde wetsovertreding buiten een Spelslot-activiteit om)

English

We use the following house rules for all our SpelSlot activities. Members will be asked to follow these house rules and can be asked to leave once they have broken them.

Foreword: Be nice to each other ♥️.

This informal house rule should largely already cover any of the other rules. With this rule in mind, you should have nothing to worry about, for all the other rules are based on this. (This rule is informal and not enforced)

 1. Listen to instructions from the organization.

  Should an organizing member ask someone to be more quiet, stop a certain action, or ask them to leave a certain activity, then this instruction should be respected.

 2. No one can be discriminated against.

  Whether during an activity, or in one of our social media platforms. Whether on the basis of age, handicap, heritage, clothes, identity, sexual orientation, etc, discrimination will not be tolerated.

 3. No one can try to push someone to act against their will.

  No part of an activity is ever mandatory, so members shall not be pushed to do certain actions against their will. This does not apply to official instructions.

 4. No one is allowed to publicly berate a person, group or organization with the explicit purpose of spreading hatred through the community.

  Publicly declaring a strong dislike for someone or something is always allowed. What isn’t allowed is doing this with the explicit purpose of trying to spread hatred.

 5. No Alcohol

  SpelSlot is an alcohol-free club, so we ask members not to bring alcohol to activities. Should you bring alcohol to an activity, we will ask you to keep it in your bag during the activity, and to not consume or distribute it.

 6. We (of course) follow the law.

  Apart from these rules, we abide by the law. This means that illegal substances, sexual harassment, violence, intimidation, etc. in the club are all of course not allowed. Potentially breaking the law WILL ALWAYS LEAD TO US INFORMING THE POLICE. (However, we may not be able to act on any form of non-prosecuted law breaking outside of a SpelSlot activity)