Nederlands

Om ervoor te zorgen dat Spelslot de gezellige club blijft die het is, zijn er een aantal belangrijke principes. Deze principes worden gebruikt als “basis”, die de kernkenmerken van de club definiëren. De organisatie zal proberen deze principes hoog te houden.

 1. Spelslot is een veilige en open ruimte voor iedereen.

  Niemand mag worden gediscrimineerd om wie ze zijn, waar ze van houden of wat ze dragen. Iedereen is welkom, ongeacht of je al mensen kent, uit de buurt komt, een verstandelijke of lichamelijke beperking hebt Tijdens al onze activiteiten proberen we zoveel mogelijk te doen om een ​​veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

 2. Iedereen kan deelnemen aan onze officiële activiteiten.

  Deze regel gaat verder dan alleen het verlenen van toegang. We nodigen je actief uit om mee te doen met wat we ook doen. Ook als we je niet kennen, ben je van harte welkom! Dit geldt niet voor mensen onder de 17 jaar, mensen die geschorst of verbannen zijn, óf als het gaat om activiteiten die niet genoeg ruimte hebben voor meer deelnemers.

 3. Iedereen kan altijd voor zichzelf kiezen.

  Zelfs als deelnemers een keuze hebben, kan en mag er geen groepsdruk zijn die hen naar een van die keuzes dwingt. Wij vragen bijvoorbeeld deelnemers om mee te helpen zodat we samen een ​​fijne omgeving te creëren. Dit kan betekenen dat we vragen of je mee helpt opruimen of minder luidruchtig te zijn. De organisanerende leden kunnen deelnemers dwingen te vertrekken als ze bepaalde huisregels overtreden.

 4. SpelSlot heeft een minimum leeftijd van 17 jaar.

  We kunnen en willen niet de verantwoordelijkheid op ons nemen om voor een tiener of jongere te zorgen. Daarnaast is het leeftijdsverschil met een deel van onze vaste deelnemers simpelweg te groot om dan als tiener aansluiting te vinden. Mocht iemand tegen de 17 zijn (slechts een maand verschil bijvoorbeeld), dan kan het zijn dat de organisatie alsnog diegene aan een activiteit mee laat doen.

 5. Geen alcohol of drugs op onze officiële activiteiten.

  Dit betekent dat er geen “cocktailavonden”, “open bar-avonden”, “filmdrinkspelavonden”, enz. zullen zijn. Sommige medicijnen kunnen door deelnemers nog steeds worden meegenomen voor medische doeleinden. Mochten we een activiteit organiseren in een café of restaurant zonder exclusieve catering, dan kunnen deelnemers elk drankje bestellen dat ze lekker vinden.

 6. Alle officiële advertenties, nieuwsbrieven en reminders van SpelSlot zijn in het Engels, met Nederlands als tweede.

  Als tenminste één persoon in een groep geen Nederlands spreekt, probeer dan Engels als voertaal te houden. Bepaalde officiële Spelslot-communicatie zal pas in het Nederlands plaatsvinden als we zeker weten dat alle gesprekspartners Nederlands spreken.

English

To help keep SpelSlot being the sociable club it is, there are a number of basic principles in place. These principles are used as “founding rules”, which define the core characteristics of the club. The organization will try to uphold these principles.

 1. SpelSlot is a safe and open space for everyone.

  No one shall be discriminated against for who they are, what they love or what they wear. Whether someone does not know anyone else, is not from around, has a mental or physical disability, etc.: They are welcome to the club! We try to do as much as possible to create and maintain a safe and pleasant environment during all our activities.

 2. Anyone can join our official activities.

  This rule goes beyond simply granting access, and goes all the way to actively inviting them to join in whatever we are doing. Even if we do not know you, you are welcome! This does not apply to people below the age of 17, people who have been suspended or banned, or when it comes to activities that do not have enough room for more participants.

 3. Everyone can always choose for themselves.

  Even if participants have a choice, there can be no group pressure pushing them towards one of those choices. Participants can be asked to cooperate to create a nice environment (for example, participants might be asked to help clean up, or be less loud, etc.). Participants may also be forced to leave by one of the organizing members if they break certain house rules.

 4. SpelSlot has a minimum age of 17.

  We cannot, and will not, take up the responsibility to care for a teenager or younger, nor would they fit among our regular participants. Should someone be close to 17 (only differ a month for example) they might still be allowed on an activity by someone of the organization.

 5. No alcohol or drugs on our official activities.

  This means that there will be no “cocktail nights”, “open bar nights”, “movie drinking-game nights”, etc. Some drugs can still be brought along by participants for medical purposes. Should we host an activity at a cafe or restaurant without exclusive catering, then participants can still order any drink they like.

 6. All official SpelSlot advertisements, newsletters and reminders are in English, with Dutch second.

  Furthermore, when forming a group during an activity, if there is at least one person among that group who does not speak Dutch, try to have all communication in English. Certain official Spelslot communication will only be done in Dutch once we know for certain that all people part of the conversation speak Dutch.